Om Low-Till udvidet

LOW-TILL


Hvad er Low-Till?
Low-Till metoden anvender vi nøgleprincipperne i Conservation Agriculture. Overordnet betyder det minimal forstyrrelse af jorden ved at undgå pløjning og harvning.
Dette giver permanent plantedække af dyrkningsfladen og et sædskifte, der i sin vekslen mellem forskellige afgrøder kan reducere smittetryk og ukrudtsproblemer, samtidig med at vi fremmer jordbundens struktur.


Hvorfor Low-Till?
Indholdet af organisk stof på mange landbrugsjorde er blevet så lavt, at det kan begynde at påvirke frugtbarheden negativt. Det høje forbrug af tid og ressourcer, der kræves i traditionel dyrkning, presser landmænd på bundlinjen i en tid, hvor der er et misforhold imellem lønniveau og internationalt definerede priser.
En løsning på den dalende jordfrugtbarhed og lønsomhed kan måske ligge i de kulstofbevarende dyrkningsmetoder, herunder Low-Till, som sparer tid og energi til de krævende jordbehandlinger samtidig med at jordfrugtbarheden øges.


Dertil kommer besparelserne på tid og maskinomkostninger, for med Low-Till kan der opnås gode udbytter samtidig med at der spares på pesticider, penge og tid. Til sammen giver det en bedre lønsomhed for landmanden.En bæredygtig kombination med økologi
Hvis vi kombinerer økologien med principperne fra Low-Till,
har vi den perfekte løsning til fremtidens fødevareproduktion.
En løsning, der sparer drikkevandet for pesticidrester,

giver højere udbytte til ressourceinput, minimerer

klimapåvirkningen og er skånsom overfor biodiversiteten.

Low-Till udvikler maskiner, der kan muliggøre økologisk

dyrkningmed minimale jordbehandlinger.

Det gør vi af hensyn til landmandens økonomi, for at kunne

imødekomme forbrugernes ønsker og af hensyn til klimaet.

Hvorfor kalder vi det Low-Till?

Hos Low-Till.com er vi tilhængere af dyrkningsmetoden Conservation Agriculture også kendt under navnet No-Till, vi mener dog, at vi ikke helt kan undgå overfladiske behandlinger af jorden på vores breddegrader eller hvis vi ønsker at dyrke økologiske afgrøder. Derfor kalder vi det Low-Till.
Også for økologerne

Økologien har efterhånden vundet terræn i hele Danmark. Næsten 1000 landmænd søgte alene i 2017 støtte til omlægning og det økologiske areal svarede ved udgangen af 2017 til to gange Møn. Udviklingen er drevet af en voksende interesse for sundhed og bæredygtighed hos forbrugerne - og det gør økologien til en god forretning for landmanden. Men selvom økologien har ry for at være den mest bæredygtige dyrkningsform, kæmper den med højere CO2 aftryk og lavere udbytter end det konventionelle landbrug.
Dyre jordbehandlinger

Pløjning er et energikrævende dyrkningstiltag, som medfører en voldsom forstyrrelse af de naturlige jordbundsprocesser og -organismer. Ved pløjning får man vendt en pulje af ukrudtsfrø op, som har ligget i dvale siden sidste pløjning og som herved har bevaret sin spireevne. Ved pløjning opblander og fortynder man jordens indhold af organisk materiale, som allerede er under pres, i stedet for i højere grad at bevare materialet øverst, hvor det gør størst nytte. Den øgede omsætning af organisk materiale øger desuden udviklingen af klimagasser, og har dermed en negativ klimapåvirkning.Tab af kulstof

Pløjning medfører, at jordens overfladelag i en periode ligger helt og senere delvist blottet for plantedække og dermed udsat for vind- og vanderosion.

Særligt udfordringerne med erosion har medført, at man i andre dele af verden i en årrække har eksperimenteret med at reducere jordbearbejdning mest muligt, og helst helt undgå jordbearbejdning. Jorderosion er nemlig på verdensplan en af de væsentligste trusler mod produktion af fødevarer og ved at dyrke jorden uden jordbearbejdning kan dette problem reduceres væsentligt.Jordens bæreevne

Det ekstreme vejr i Danmark gør landbrugsjorden sårbar overfor oversvømmelser og gør jorden ufremkommelig med store maskiner. Low-till stabiliserer jordstrukturen og giver bedre bæreevne og vand absorption.

Metoden

De første 5 år kræver nøje planlægning og rettidig omhu for at hjælpe jorden med at regenerere efter pløjesål. Man skal derfor indstille sig på en omlægningsperiode, hvor arbejdsbyrden er større og hvor udbytterne ikke vil være maksimale. Kulstofindholdet i jorden skal bygges op og bestanden af orme og nytteorganismer skal opbygges så vi kan få opbygget et godt humus indhold i jorden. Det kræver faglig selvdisciplin og høj selvjustits. Her er en opskrift på, hvordan du kommer i gang:


1. Søg rådgivning, netværk og sparring

Netværk og videndeling er den allervigtigste faktor for succes når du ønsker at omlægge til Low-Till. Sæt dig i kontakt med erfarne Low-Tillere som kan hjælpe dig med at planlægge overgangen og undgå det værste fejl. Nogle af de valg, der skal foretages, er investering i maskiner, og her er der i særlig grad mulighed for at spare penge ved at træffe de bedste valg fra starten. Et godt netværk er en kilde til inspiration og motivation undervejs. Hos Low-Till har vi et bredt netværk af Low-Till praktikere og vi hjælper dig meget gerne med at finde en sparringspartner i nærheden af dig.


2. Lav den mindst mulige investering

Det er besparelserne på maskinomkostningerne, der for alvor batter for lønsomheden ved Low-Till systemet. Derfor er det også er en god idé hele tiden at være opmærksom på at minimere dine investeringer når du går i gang.

Det er en god idé at begynde med et pløjefrit system, hvor man stadig harver, inden man kan gå over til direkte såning med mindre/ingen jordbearbejdning. Jorden skal finde en ny balance, og den fulde effekt af omlægningen vil først kunne ses efter 8-10 år. En lerjord kræver den længste omstillingstid, fordi et højt lerindhold skal modsvares af et højt indhold af organisk stof for at jorden er optimal.

Behold din stubharve og eventuelt en kædeharve, der er glimrende til jordbearbejdning. Ofte kan selv enkle eller brugte maskiner klare opgaven. Køb en såmaskine, der kan så direkte i stubben eller efterafgrøden, men husk at have fokus på maskinomkostningerne og undgå overinvesteringer.

I Low-Till økologien kan du bruge en kædeharve til at lave falsk såbed med meget øverlig forstyrrelse for at få en god effekt på ukrudts fremspiring, snegleproblemer, afretning af spor i efter et vådt år eller lignende.

Halmen bør snittes og efterlades på marken for at forbedre jordstrukturen. Det er en fordel at anvende en kædeharve til at jævne og fordele snittet halm og avner.

3. Lav dine egne markforsøg

Da dit dyrkningssystem afhænger af mange faktorer som tidligere jordpakning, fjernelse af kulstof, bonitet og andre fysiske, kemiske og biologiske forhold, kan det være en stor fordel af lave dine egne markforsøg, hvor du tester forskellige behandlinger. På den måde kan du hele tiden have føling med, hvad der virker bedst på din jord.

4. Hav lidt is i maven

Når du vurderer, hvordan det går, så hav lidt is i maven. Se helt nøgternt på indtjening i stedet for udbytter og sammenlign med tidligere indtjening. Når man vil følge udviklingen, kan det være enormt motiverende at stikke spaden i jorden, og se hvordan jorden ændrer sig til det bedre.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend